- For your information -

 

Likestationery considers the privacy of its customers very important.

Likestationery, located at Prinsenstraat 24 1015DD, Amsterdam, The Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
Personal data that we process


Likestationery processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:
- First and last name
- Address data
- Phone number
- E-mail address
- name and address details
- IP address


For what purpose and on what basis we process personal data
Likestationery processes your personal data for the following purposes:
- Handling your payment
- Sending our newsletter and / or advertising brochure
- To be able to call or e-mail you if necessary to carry out our services - To inform you about changes to our services and products
- To deliver goods and services to you

Provide to third parties

We work with certain companies that can receive the above-mentioned personal data from us.
We work together with:
- Our payment provider Mollie
- Our postal company PostNL
- Our hosting party Mijnwebwinkel


How long we keep personal data
Likestationery does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected.
For this we use your payment details, name and address details, IP address, e-mail address, telephone number and billing address. We do this based on your permission. We use the following retention periods: one year after your order has been completed and seven years thereafter (which is the legal retention obligation).

Mijnwebwinkel
Likestationery online store is hosted by Mijnwebwinkel.nl. This is an online platform to sell our products. More information about terms and conditions and privacy can be read here:
https://www.mijnwebwinkel.nl/voorwaarden

Cookies, or comparable techniques, that we use
Likestationery does not use cookies or similar techniques.

View, adjust or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Likestationery and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to mailto:info@likestationery.com

How we protect personal data
Likestationery takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us at mailto:info@likestationery.com

Newsletter
You can subscribe to our newsletter for news and product information. You can cancel your subscription at any time. Every newsletter contains an unsubscribe link. Your email address will only be added to the list of subscribers with your permission. This data is kept until you cancel the subscription yourself.
More information about Mailchimp's privacy policy can be found here:
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Contact details:
https://www.likestationery.com
Prinsenstraat 24
1015DD, Amsterdam
the Netherlands
mailto:info@likestationery.comNEDERLANDSE VERSIE

Likestationery hecht veel waarde aan de privacy omtrent persoonsgegevens van haar klanten.
Likestationery, gevestigd aan Prinsenstraat 24 1015DD, Amsterdam, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Likestationery verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- naw-gegevens
- ip-adres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Likestationery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die je hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:
- Onze betalingsprovider Mollie
- Ons postbedrijf PostNL
- Ons hostingpartij Mijnwebwinkel


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Likestationery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hiervoor gebruiken wij je betalingsgegevens, naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:  één jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Mijnwebwinkel

Likestationery online winkel wordt gehost door Mijnwebwinkel.nl. Dit is een online platvorm om onze producten te kunnen verkopen. Meer informatie mbt algemene voorwaarden en privacy kunt u hier lezen:
https://www.mijnwebwinkel.nl/voorwaarden


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Likestationery gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Likestationery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailto:info@likestationery.com


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Likestationery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mailto:info@likestationery.com


Nieuwsbrief
U kunt u abonneren op onze nieuwsbrief voor nieuws en product informatie. U kunt uw abonnement op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u zelf het abonnement opzegt.

Meer informatie over de privacy policy van Mailchimp leest u hier:
https://mailchimp.com/legal/privacy


Contactgegevens:
https://www.likestationery.com
Prinsenstraat 24
1015DD, Amsterdam
The Netherlands

mail: info@likestationery.com

 

 

© 2011 - 2020 LikeStationery | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore